Kallelse till Barsebäck Golf & CC Årsmöte. Söndagen den 17 februari 2019 kl. 15.00

 Plats och Tid: Järavallen, kl 15.00. Klubben bjuder på mat.

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 11. Fastställande av avgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 12. Val av
  a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
  e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande.
  f) ombud till GDF-möte.
 13. Avtal mellan golfklubben och Barsebäcks Golf & Country Club AB.
 14. Behandling av styrelsens förslag (se bifogad proposition nedan) och i rätt tid inkomna motioner.
 15. Övriga frågor (information från Kommittéerna).

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

I direkt anslutning till mötet bjuder klubben på mat. Obligatorisk anmälan till denna måltid senast den 8 februari via länk på hemsidan. Gå till http://www.barsebackresort.se/sv/klubb-medlem eller direkt till anmälningsformulär.

Handlingar till mötet inkl FORE kommer att mailas till alla omkring den 8 februari. 

Styrelsen januari 2019

Proposition från styrelsen angående stadgeändring 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Juniorträning 2019 2019-02-19
Årsmöte 2019 2019-02-18
Årlig HCP Revision 2019-02-11
Trackman Golfsimulator 2019-02-10
Handlingar till årsmötet 2019 2019-02-07