Kallelse till Årsmöte

Kallelse till BGCC ́s Årsmöte 29 februari 2016

Plats och Tid: Järavallen, kl 18.00. Klubben bjuder på fika från 17.30.

1    Mötets öppnande.

2    Fastställande av röstlängd för mötet.

3    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4    Fastställande av föredragningslista.

5    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

7     a  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

    b  Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.

8    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

9    Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkningen.

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

11  a Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

     b Fastställande av medlemsavgifter för år 2017.

12     Val av

       a  klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år;

       b  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

        c  2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

        d  2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;

       e  2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

        d  ombud till GDF-möte.

13    Avtal mellan Klubben och BGCC AB;

14    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15    Övriga frågor (Information från Kommittéerna).

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Obligatorisk anmälan till Årsmötet senast den 20 februari via länk på Klubbens hemsidan. Handlingar till mötet inkl FORE kommer att mailas till alla omkring den 18 februari och finnas för avhämtning i golfreceptionen från den 22 februari.

28 januari 2016

Styrelsen

Kommentarer