Kallelse till Barsebäck Golf & CC Årsmöte. Söndagen den 23 februari 2020 kl. 16.00

Plats: Järavallen Konferensanläggning.

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av avgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 12. Val av
  1) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
  2) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år väljs 3 ledamöter.
  3) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga.
  4) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
  5) Ombud till GDF-möte.
 13. Avtal mellan golfklubben och Barsebäcks Golf & Country Club AB.
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 15. Övriga frågor (information från kommittéerna).

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Handlingar till mötet inkl FORE kommer att mailas till samtliga medlemmar omkring den 16 februari. 

23 januari 2020 Styrelsen

I direkt anslutning till mötet bjuder klubben på mat. 
Obligatorisk anmälan till denna måltid senast den 16 februari via länk på hemsidan. Gå till http://www.barsebackresort.se/sv/golf/meny/klubb-medlem eller direkt till anmälningsformulär.

 

Kommentarer

Fler artiklar