Tävlingsbestämmelser 2019

Rätt att deltaga i BGCC:s tävlingar har medlemmar i klubben, gäster inbjudna av medlem som spelar tävling eller av tävlingens sponsor (sponsor max tre deltagare). Medlem måste ha erlagt stadgade avgifter för året. Under Golfveckan är alla tävlingar som är öppna markerade (Ö).

Tävlingarna spelas på Master Course (MC), Donald Steel Course (DSC) enligt tävlingsprogrammet.

Tävlingarna spelas från vit, gul, samt blå tee för herrar, Damerna spelar från blå, röd  och guld tee. Kalenderårsprincipen tillämpas, dvs. man anses ha den åldern man uppnår under året.

Generationsgolfen
Utökning inför årets tävling är att styvföräldrar, styv mor- och farföräldrar kan spela med styv-barn och styv-barnbarn.

Om inget annat anges i tävlingsprogrammet, göres anmälan till par- och lagtävlingar parvis/i lag. 

EGA Exakt Tävlingshandicap 

 EGA Exakt Tävlingshandicap. För att få EGA Exakt Tävlingshandicap för 2019 krävs att spelaren har fyra eller fler registrerade handicapronder under 2018-2019.  

En spelare kan när som helst under året få EGA Exakt Tävlingshandicap genom att registrera fyra handicapronder. Vid varje årskifte, i samband med årsrevision, kommer alla spelare automatiskt att få ny handicapstatus, EGA Exakt Handicap eller EGA Exakt Tävlingshandicap.

För att få delta i prisutdelning på BGCC klubbtävlingar fordras att medlemmen har EGA Exakt Tävlingshandicap med minst fyra handicaps ronder noterade enligt ovan. Det är spelarens ansvar att bestämmelsen efterföljs. Kravet gäller för såväl singel- som par- och lagspel. Gäller ej  Generationstävlingen.  

Anmälan görs via "Min golf" under www.golf.se. Undantagsvis kan anmälan göras i golfreceptionen. Icke medlem måste anmäla sig och betala greenfee till golfreceptionen innan start. 

Anmälningstiden utgår, om inget annat angivits, kl 20:00 två dagar före i programmet utsatt tävlingsdag. Spelordningen fastställs av tävlingsledningen genom lottning. Startlista anslås på internet senast kl 10.00 dagen före tävlingsdagen.

Anmälningsavgift till tävling är 100 kr för senior och 50 kr för junior, om inget annat anges.

I partävlingar får spelare i HCP grupp 6 (37-54) deltaga och då spela på HCP 36, max 1 i varje lag

Efter anmälningstidens utgång är anmälan bindande och anmälningsavgift skall erläggas oberoende av deltagande eller inte. Underlåtenhet att fullgöra denna skyldighet kan medför startförbud i de två kommande klubbtävlingar, gäller även de som inte kommer till start. 

Våra sponsorer:

Sponsorerna är en viktig del i Klubbens verksamhet, deras syfte är att marknadsföra sitt företag. De prisbord vi har i våra klubbtävlingar representerar ett generöst bidrag från sponsorn. Att som tävlingsdeltagare ge positiva omdömen om prisbordet är alltid en välkommen gest! 

Alla eventuella enskilda kommentarer om en genomförd tävling riktas till ansvarig tävlingsledare eller till TKs ordförande.


För klubbtävlingar gäller följande klassindelning, om inget annat angivits i tävlingsprogrammet:

Klass E     handicap     +8,0 -   4,4    
Klass A     handicap       4,5 - 12,4
Klass B     handicap     12,5 - 22,4
Klass C     handicap     22,5 - 37,0

Om antalet anmälda i en klass skulle vara lägre än sju, skall klassen om möjligt sammanslås med annan lägre klass (gäller ej KM).

Vid slagspelstävling skall vid lika resultat SGF:s rekommendationer vara avgörande för rangordningen, om ej annat angetts i tävlingsprogrammet. Vid start från flera tees gäller banans numrering och ej spelordningen.

Vid lika resultat i KM och Kategorimästerskapen skall, beträffande första platsen, avgörande ske genom särspel. Spelordning: Håll 18, 18 osv.

Om ej annat angivits är SGF:s definitioner enl tävlingshandboken tillämpliga. Tävlingar spelas enligt "Regler för Golfspel" samt gällande "Lokala Regler". Eventuellt tillfälliga lokala regler meddelas genom anslag i tävlingsexpeditionen, se även i receptionen. Tävlande är själv ansvarig för att ha tagit del av dylika regler. Tvister skall slutligen avgöras av domaren, om särskild sådan utsetts, och i annat fall av tävlingsledningen.

Signerat scorekort skall efter avslutad rond omedelbart lämnas till tävlingsledningen.

Inteckning i Vandringspris, får endast erövras av klubbens medlemmar.

Antalet priser vid tävlingar beräknas enligt följande: tex 140 spelare = 20 priser eller 10 par. För vissa tävlingar kan särskilda bestämmelser gälla om sponsor väljer annat alternativ.

Prisutdelning sker normalt direkt efter det att varje klass avslutats om inget annat meddelats. Det är spelarens ansvar att finnas på plats vid prisutdelning. Tävlingen är avslutad när prisutdelning ägt rum.

Spelare/ombud för spelare, som ej avhämtar sitt pris i samband med prisutdelningen efter avslutad tävling, förverkar sin rätt till priset. Tävlingsledningen kan ej vara ombud.

Tävlingskommittén 2019

Tävlingsledare     Funktionärer    
Jan Olof Schön Jolo Ordf.  Mikael Brink MB  
Per Björk PB  TL Kjell Pettersson KP  
Niclas Lindblad NL  TL Margaretha Olin MO  
Jurgen Olbrich JO  TL Jonas Uddenäs JU  
Camilla Kronqvist CK  TL Margareta Åkerlund  
Eva Sjöblom O ESO  TL Agneta Olsson AO  
 Ulf Tornberg  UT  TL Cecilia Bonde W CB  
 Janos Faddi  JF   Anders Roos AR  
 Jörgen Andersson  JA        
 Resurs      Ingrid Mårtensson IM