HCP-kommittén

ETT GEMENSAMT ANSVAR- DU OCH HANDICAPKOMMITTÉN

För en effektiv tillämpning av handicapreglerna krävs det att alla inblandade tar ett gemensamt ansvar. Du som spelare är själv ytterst ansvarig för din handicap och sänkning och höjning av handicapen i samband med handicapsgrundande ronder. Du har en skyldighet att rapportera exceptionellt bra scorer från ronder som inte är handicapronder, t e x i scorer i fyrboll slag och matchspel. Ta kontakt med handicapkommittén.

Handicapkommittén är ansvarig för att tillämpningen av handicapreglerna sker på ett korrekt sätt. Handicapkommittén är också den instans dit du som golfspelare ska vända dig om du anser att din handicap är felaktig (för hög eller för låg) eller om du anser att någon annan spelare har en handicap som inte motsvaras hans eller hennes faktiska spelstyrka. Slutligen, kom ihåg att golfen blir roligareom alla tar sitt ansvar och sköter sin handicap!

Handicapgrundande sällskapsrond måste föranmälas

En handicapgrundande sällskapsrond är en poängbogeyrond som lämnas in under andra handicapgrundande förhållanden än en tävling. En handicapgrundande sällskapsrond måste spelas under handicapgrundande förhållanden, bland annat måste

- ronden spelas på en uppmätt bana vars längd inte underskrider 2750 meter över 18 hål, eller 1375 meter över nio hål.
- banan som spelas ha giltig banvärdering i enlighet med USGA:s banvärderingssystem.
- längden på den spelade banan inte skilja sig från längden på den uppmätta banan med mer än 100 meter över 18 hål, eller 50 meter över nio hål.
- ronden spelas i enlighet med golfreglerna (inklusive tävlingsbestämmelser) på sätt som godkänts av R & A Rules Limited.
- spelformen antingen vara slagspel, bogey/par-tävling eller poängbogey, under förutsättning att bogey/par-tävlingen och poängbogey spelas med full spelhandicap (= 100 % x spelhandicap).

Endast spelare med exakt handicap i handicapgrupp 2–5 får använda sig av handicapgrundande sällskapsronder för handicapsättning.

En handicapgrundande sällskapsrond räknas i handicapsättande syfte endast då spelaren har föranmält den handicapgrundande sällskapsronden som sådan innan han påbörjar ronden. Föranmälan måste inkludera det antal hål som ska spelas (9 eller 18 hål). Föranmälan kan göras i Min Golf, i terminalen på klubben eller på första tee. Eftersom åtagandet att lämna in en score, bra eller dålig, görs innan ronden påbörjas kan den handicapgrundande sällskapsronden formellt jämföras med en tävlingsrond. Om du inte föranmält din rond får den inte räknas.

Även ronder spelade med en lokal regel om lägesförbättring är handicapsgrundande.

En spelares exakta handicap kan inte sänkas till en handicapgrupp som undantagits från att spela en handicapgrundande sällskapsrond. Exempel: En spelare med exakt handicap 4,7 spelar en handicapgrundande sällskapsrond på 41 poäng. Hans exakta handicap kommer bara att sänkas med 0,2 till 4,5 och inte med 0,7.

CBA

CBA (Computed Buffer Adjustement) innebär att man justerar den s.k. buffertzonen utifrån resultaten i tävlingen. CBA-regeln ersätter den gamla 10%-regeln vilken innebar att minst 10% av spelarna i en tävling måste uppnå ett resultat inom eller bättre än buffertzonen för att tävlingen skulle vara handicapgrundande. CBA har utformats för att kompensera för extrema spelförhållanden så att handicapen justeras i ungefär samma utsträckning som skulle ha skett under normala förhållanden. I själva verket kompenserar det den relativa påverkan som väder och andra förhållanden har på scoreprestationen på samma sätt som slopesystemet kompenserar för den relativa svårigheten i bandesign. Till skillnad från slope tillämpas justeringarna på samma sätt för alla spelare och den görs automatiskt med hjälp av GIT-systemet efter att tävlingen är avslutad.

CBA-förfarandet kräver en beräkning av den procent spelare inom varje handicapgrupp som presterat inom buffertzonen. Resultatet jämförs med vad som skulle ha förväntats under normala förhållanden varefter beslut tas huruvida en kompensation är nödvändig för att scorerna ska kunna användas i handicapjusterande syfte. I de flesta fall, omkring 70 %, krävs ingen kompensation. I vissa fall krävs en kompensation uppåt eller nedåt, och när förhållandena är extrema beslutas att tävlingen bara gäller för sänkning. Kompensationen utförs med en förskjutning av buffertzonen medan spelarens score förblir densamma. En förskjutning av buffertzonen kommer att påverka den effekt som spelarens score har på hans handicap när den matas in i systemet.

Exempel:

Camilla (hcp 14) spelar en tävling där CBA blir -1 och hon har 36 poäng. Buffertzonen för Camilla när CBA = 0, d v s under normala förhållanden är 33,34,35,och 36 poäng. Buffertzonen för Camilla när CBA =-1, dvs när förhållanden är svårare än normalt är 32,33,34,och 35 poäng. Detta innebär att Camilla sänks med 0,3 slag på sina 36 poäng. Hade hon däremot haft 32 poäng hade hennes handicap inte påverkats.

Buffertzonen kan som mest förskjutas fyra steg nedåt (CBA -4). Vilket innebär att banan spelades under extremt svåra förhållanden. Förskjuts den så mycket som fyra steg innebär det dock att enbart sänkningsscorer registreras och höjningsscorer nedanför buffertzonen påverkar inte den exakta handicapen.

Buffertzonen kan som mest förskjutas ett steg uppåt (CBA+1). Vilket innebär att banan spelas under onormalt lättspelade förhållanden. Har spelaren 37 poäng sker ingen sänkning av den exakta handicapen.

OBS! CBA räknas automatsikt ut av GIT (Golfens IT-system) direkt efter tävlingen och i samband med HCP-överföringen på alla spelare. Det finns ingen möjlighet för någon GIT-administratör att ändra CBA på en tävling, allt sker helt automatiskt.

 Årlig handicaprevision och EGA Exakt Tävlingshandicap

Handicapkommittén genomföra årligen en handicaprevisionen så snart som möjligt efter avslutandet av säsongen. Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare.

Som grund för en korrekt och rättvis granskning av en spelares exakta handicap, måste varje spelare lämna in minst fyra (4) handicapronder under en period mellan två på varandra följande årliga handicaprevisioner. Sådana exakta handicap anges som EGA Exakt Tävlingshandicap. 

En exakt handicap som underhållits på basis av tre (3) eller färre handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan bestyrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. För spelare som redovisar tre eller färre handicapronder 2012 räcker det att registrera tre nya handicapronder 2013 för att återfå en EGA Exakt Tävlingshandicap.

Från och med 2013 krävs att en EGA Exakt Tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. Alla får delta i alla tävlingar men endast de med EGA Exakt Tävlingshandicap tas med i resultatlistan. I par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har EGA Exakt Tävlingshandicap.

För närmare information finns fulständiga handicapsregler(Pdf) under fliken nedan.