Kallelse BGCC Årsmöte 2021

Kallelse till BGCC’s Årsmöte

Söndagen den 28 februari 2021 kl. 15.00

Plats: Digitalt enligt separat instruktion

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Behandling av styrelsens förslag.
  1. Upplösning av klubben
  2. Klubbens utträde ur SGF
  3. Överlåtelse av klubbens tillgångar

Om punkt 11 bifalles, utgår punkterna 12 och 13.

 1. Fastställande av avgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 2. Val av
  1. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
  2. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år väljs 3 ledamöter.
  3. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga.
  4. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
  5. Ombud till GDF-möte.
 3. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
 4. Övriga frågor (information från kommittéerna).

 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 

25 januari 2021 Styrelsen